Groenkaart Amersfoort
Groen in Amersfoort

Groenbeleid transparant: Groenkaart Amersfoort

Met de gemeente Amersfoort samen heb ik de Groenkaart ontwikkeld en uitgewerkt, dit natuurlijk samen met de inwoners. De groenkaart is een digitale kaart, die nauw aansluit op de nieuwe groenvisie en rekening houdt met de continuïteit vanuit het eerder vastgestelde groenbeleid. Het is bovendien een levend document dat zich verder kan ontwikkelen.

Het voordeel van de groenkaart is dat deze ook digitaal beschikbaar gemaakt is. Eenieder kan de kaart inzien op: https://www.hetgroenehuisamersfoort.nl/groenkaart

Op de digitale groenkaart is het stadsgroen van de gemeente Amersfoort weergegeven. Stadsgroen vormt de hoofdstructuur, het is het groen waarvoor de gemeente ambities heeft vastgesteld. Behalve stadsgroen onderkent de gemeente ook buurtgroen: de groene openbare ruimte waarin de omwonenden een grotere invloed hebben op de inrichting ervan.
De begrenzingen op de groenkaart zijn juridisch houdbaar omdat juridische grenzen zijn aangehouden bij het weergeven van alle structuren.

Overlast, monumentale bomen

Boombeleidsplan gemeente Epe

Het boombeleid van de gemeente Epe was aan herziening toe. Met de Gemeente Epe en Buro LinO samen heb ik een nieuw boombeleid opgesteld. Dit met als doel om de omgang met bomen meer te stroomlijnen.
In goed overleg met de gemeente Epe en met een klankbordgroep is een rapportage opgesteld met daarin een visie op de omgang met bomen, de groeiplaats en de sortimentskeuze voor de toekomst. De omgang met bomen en het laanbeheer hebben we in inzichtelijke schema’s weergegeven. In het beleid werden ook de bomen en boomstructuren in het buitengebied meegenomen.

Kansen voor Natuur in het Landschap

Visie Lingewaard Natuurlijk

Voor Lingewaard Natuurlijk was een visie op de ideeën voor de gehele gemeente een belangrijke wens. 
We ontwikkelden gezamenlijk een visie om meer houvast te hebben bij het realiseren van de vele kleine natuurprojecten van de vereniging. Ons overzicht van de kansen voor natuurprojecten baseerden we op de ondergrond en de cultuurhistorie. Hierbij hadden we veel aandacht voor kleine landschapselementen. De eindrapportage is gepresenteerd aan de hele vereniging.