Ruimtelijke kwaliteit dijken

Buro LinO en RethinkLandscape werken regelmatig samen aan de ruimtelijke kwaliteit van dijkverbeteringen.

In het kader van de hoogwaterveiligheid en de klimaatverandering zijn er heel wat rivier- en polderdijken in West-Nederland die in meer of mindere mate versterkt moeten worden. Zo’n dijkversterking, of dijkverbetering, kan behoorlijk veel invloed op het landschap hebben. Daarom vragen onze opdrachtgevers om een helder kader, zodat de nieuwe dijk ook landschappelijk en cultuurhistorisch zo optimaal mogelijk in het landschap op kan gaan.

We hebben te maken gehad met dijken in zowel historische als moderne landschappen, met elk hun geheel eigen eisen en randvoorwaarden voor behoud en/of versterking van de ruimtelijke kwaliteit.

Beeld Dijk Zeevang
Zeevang - landschap

Ruimtelijk Kwaliteitskader Dijkverbetering Zeevang

In opdracht van het Hoogheemraadschap Hollandsch Noorderkwartier hebben we ons verdiept in de polder Zeevang. Zeevang is een historisch veeneiland in een dynamische omgeving, ontgonnen vanaf de 10e eeuw. Bijzonder is de herkenbaarheid van zeker drie perioden: de middeleeuwse structuur van het landschap, de trekvaart en hoofdweg van de zestiende- en zeventiende eeuw, en de Stelling van Amsterdam in de negentiende eeuw. 

De adviezen ruimtelijke kwaliteit zijn in twee fases uitgewerkt. In de eerste fase hebben we de polder als geheel bekeken, met accent op de ruimtelijke en waterstaatkundige veranderingen die op het gebied  afkomen. Dit is mede opgezet in het kader van Ruimtelijke Ordenen met water. 

In de tweede fase is verder ingezoomd op de deelgebieden binnen het dijktraject. In de rapportage zijn algemene randvoorwaarden en uitgangspunten voor landschappelijke inpassing verbeeld en beschreven. Ook zijn er per deelgebied adviezen in meer detail opgenomen. Daarbij is ook ingegaan op een aantal “maatwerklocaties”.  

Principe Schinkelpolder
Principe Schinkelpolder1

Ruimtelijk Kwaliteitskader voor de Hoge Dijk en de Schinkelpolder in Aalsmeer

In opdracht van het Hoogheemraadschap Rijnland hebben we een Ruimtelijk Kwaliteitskader opgesteld voor de Hoge Dijk in Aalsmeer. In het rapport zijn de randvoorwaarden en uitgangspunten voor een optimale landschappelijke inpassing verbeeld en beschreven.
Daarbij is ook de input verwerkt uit de inspraakavonden voor omwonenden. Tenslotte is het landschapsplan uitgewerkt tot een gedetailleerd beplantingsplan. 

In het Ruimtelijk Kwaliteitskader voor de aangrenzende Schinkelpolder zijn gedetailleerde adviezen gegeven voor de inpassing in het gemeentelijk beschermd dorpsgezicht. Het bijbehorende beplantingsplan werd vooral een inspiratieboek met ideeën voor beplanting van de vele privétuinen op de dijk.

Dijk in Vreeland
DijkVreelandseweg

Vechtdijken: Nigtevechtseweg en Vreelandseweg

De Vechtdijk bij Vreeland en Loenen is smal, en ligt ongeveer 1,5 meter hoger dan het achterland. Deze dijk ligt in een bijzonder geliefd en fraai landschap met een hoge dichtheid aan monumenten, buitenplaatsen en monumentale bomen. Kenmerkend is ook de grote afwisseling in ligging en profiel van de dijk.

De opdracht was dan ook om de ruimtelijke kwaliteit integraal te beschrijven, met veel aandacht voor archeologie, cultuurhistorie en de vele bomen. Daarom hebben we een set waardenkaarten gemaakt die in één overzicht alle belangrijke waarden aangeeft voor verder gebruik bij de dijkverbetering. Dit is aangevuld met een beschrijving en waardering van verschillende dijkprofielen en hun kenmerken.

Voor de rapportage is veelvuldig overlegd met de opdrachtgever.

Voor het archeologisch onderzoek is samengewerkt met RAAP, voor het bomenonderzoek met Tree-O-Logic.

 

Cluster kerk Rijpwetering

Ruimtelijk Kwaliteitskader DAHB polder in Rijpwetering 

In opdracht van het Hoogheemraadschap Rijnland maakten we een Ruimtelijk Kwaliteitskader voor de versterking van de kade van de Drooggemaakte Akkersloot-, Hertogs-, en Blijverpolder in de kern van Rijpwetering. Er is veel aandacht besteed aan een goede inpassing van monumenten en bijzondere beplanting. Zowel tijdens de integrale samenwerkingssessies als in onze eindrapportage.