Klimaat adaptatie en hitte

Ondertekening klimaatbestendig Cuijk

Op 27 maart is tijdens het klimaatsymposium in Boxmeer de Regionale Intentieverklaring Klimaatbestendig Land van Cuijk ondertekend. Hiermee geven de partijen (gemeenten, Waterschap en provincie) aan verder te gaan op de ingeslagen weg naar een klimaatbestendiger inrichting van het Land van Cuijk. Tijdens het klimaatsymposium waren er heel wat interessante voordrachten en voorbeelden. Ook Hiltrud Pötz was er met een inspirerend verhaal over klimaatbestendigheid.

Onderdeel van de actie in het land van Cuijk is het project “Tegel eruit, Groen erin” met als motto “Beter 1 tegel in de hand dan 10 op de grond”. Men gaat van start met geveltuinen en een verhoging van het groenaandeel in stedelijke ruimten. Het doel hiervan is om meer water in de bodem (en ook op het dak) op te slaan, èn om de (openbare) ruimte groener te maken. Dat helpt bij extreme neerslag en tijdens te warme perioden.

De door RethinkLandscape opgestelde kaart met versteningsindex is één van de onderdelen van de rapportage klimaatbestendig land van Cuijk dat in december is opgeleverd. Ingrid Langenhoff en Dorine Epping van Voorelkaarkrijgen.nl en Buitenruimte.nu hebben RethinkLandscape gevraagd om deze bijdrage te leveren in het voortraject voor zowel de rapportage als de bewustwording. De kaart levert een duidelijk beeld van die locaties waar hitte-eilandeffecten verwacht kunnen worden. Voor deelnemende gemeenten was het een verrassing dat door hoge bebouwingsdichtheid en verstening ook in kleine kernen een hitte-eilandeffect op kan treden. Het lage percentage groen in veel woonwijken is daar de oorzaak van. Het percentage verhard oppervlak liep in steekproeven in de dichtst bebouwde woonwijken op tot 75% van het tuinoppervlak in een woonblok. Industrieterreinen waren nog steniger. Deze uitkomsten zijn niet uitzonderlijk. Ook in andere dorpen en steden zijn zowel de openbare ruimten als de tuinen steeds steniger geworden.

_IGP1442_900

Groen levert een belangrijke bijdrage aan het koel houden van de stad. In onderzoek naar de invloed van groen op het Hitte-eilandeffect is het “Park Cool Island Effect” overtuigend aangetoond. Overdag leveren grote bomen schaduw en koelte. ’s Nachts koelen open groene vlakken relatief makkelijk af. Bomen en andere begroeiing zorgen voor verkoeling door schaduw en door verdamping. Hierdoor is het onder een boom koeler met warm weer. Een voorwaarde voor deze verdamping is de aanwezigheid van water in de bodem. Een goed regen- en grondwaterbeheer in samenhang met het groenbeheer is dan ook een belangrijk element van klimaatadaptatie. Een actie als “Tegel eruit, Groen erin” kan hieraan een goede bijdrage leveren.

Bronnen: Factsheet Hittestress, Eindrapport Climate Proof Cities, Kennis voor Klimaat rapport 129/2014, Onderzoek RethinkLandscape.

Comments are closed.